Wildcat

Regulamin

Sklep internetowy WILD CAT, działający pod adresem
http://wildcat-online.com/ prowadzony jest przez:
P.P.H.U. WILD CAT Włodzimierz Bik
UL. Z. Starego 12
95-080 Tuszyn
POLSKA
NIP 729-000-08-73

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny Sklepu, działającego pod adresem: http://wildcat-online.com/.
2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że kontakt z obsługą sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00 pod adresem knownaswildcat@gmail.com – wysyłka towarów, zmiana w zamówieniu, zwroty, sugestie dotyczące produktów i działania sklepu.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU:
1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Składanie zamówień na towary oferowane w Sklepie możliwe jest bez dokonania rejestracji lub po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu.
3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.
4. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła(logowanie).
5. Informacje podane przez klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:
1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie do godziny 10, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
2. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
– wyboru zamawianych towarów lub usług,
– adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być
różne adresy)
– wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.
3. Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli klient żądał wystawienia takiej faktury.
4. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez klienta opcji „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynność oznacza złożenie zamówienia. Na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia wysyłana jest wiadomość, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia
5. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma poniższe możliwości:
– częściowa realizacja – Klient decyduje się na zrealizowanie zamówienia produktów dostępnych na tę chwilę;
6. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji produktów nie oddają ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI:
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
6. Formy płatności obowiązujące w Sklepie to: płatność przelewem, kartą kredytową, przekazem pocztowym, przelewem online za pośrednictwem serwisu transferuj.pl lub płatność za pobraniem – gotówką przy dostarczeniu zamówienia.
FAKTURY:
1. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT.
TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
1. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do klienta.
2. Realizacja zamówienia następuje po uprzednim jego opłaceniu lub po wybraniu płatności za pobraniem.
3. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w ciągu 5 dni od daty jego złożenia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych od chwili wysłania do klienta na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar i rozpoczęciu realizacji zamówienia, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydzieści) dni po złożeniu przez klienta zamówienia.
5. Sklep realizuje zamówienia na terytorium Polski.
6. Dostawa na terenie Polski odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej i kosztuje 11 zł. W przypadku zamówienia za pobraniem koszt wysyłki to 17 zł.
REKLAMACJE
1. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych.
2. Reklamację należy przesłać na adres:
Wild Cat
ul. Zygmunta Starego 12
95-080 Tuszyn
7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do sklepu.
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca – P.P.H.U. WILD CAT Włodzimierz Bik ul. Z.Starego 12 95-080 Tuszyn NIP 729-000-08-73 REGON 590524810
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich
3. Dane osobowe klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych
4. Zgodne z ustawą wskazaną w pkt. 2 powyżej, klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.
5. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.
Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w procesie rejestracji konta oraz z procesie korzystania z Serwisu – w celu nawiązania, ukształtowania treści, wykonania, zmiany umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, umowy sprzedaży, umowy licencyjnej,
Dane osobowe mogą być także przetwarzane w zakresie niezbędnym do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszania jakości świadczonych usług oraz w celu dostarczenie Usługobiorcy informacji handlowych drogą elektroniczną – za zgodą Usługobiorcy.
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się do konta Użytkownika lub poprzez kontakt z WILD CAT na adres elektroniczny: hello@wildcat-online.com
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Postanowienia końcowe
1. Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej http://wildcat-online.com Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Spory pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
5. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.02.2015